HG 1588/2007 – Norme de aplicare la Legea 230/2007 (Cap.3 – Cap.5)

HG 1588/2007 – Norme de aplicare la Legea 230/2007 (Cap.3 – Cap.5)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

CAPITOLUL III

SECTIUNEA I
Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si
exploatarea condominiior

Art. 32. — (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de platä a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari.
(2) Repartizarea cheltuielilor sau a obIigatiilor financiare pe fiecare proprietate individuala revine administratorului, in cadrul contractului Incheiat cu reprezentantul asociatiei de proprietari a condominiului. Lista de plata se semneaza de administrator si de un membnu al comisiei de cenzori si se aproba de presedinte prin semnatura si aplicarea stampilei asocialiei, persoanele semnatane certificand si raspunzand de corectitudinea Iistei de plata.
(3) Niciun propnietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu va fi exceptat de Ia obligatia de a contribui Ia plata cheltuielilor comune, ca urmare a renutanii Ia folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cualta destinatie decat aceea de locuinta or in alte situatii.

Art. 33. — (1) AsociatiiIe de proprietari constituite in condominii cu mai multe scari pot sa isi monteze contoare de apa pe fiecare scara in parte, pentru defalcarea consumului. Consumurile inregistrate de aceste contoare pot fi utilizate Ia repartizarea facturii pe fiecare scara. Diferentele fata de consumul inregistrat de contorul de bransament se repartizeaza fiecarei scari in cote-parti egale, in baza conventiei scrise dintre asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire. Consumurile inregistrate de contoarele montate in aval de contorul de bransament nu fac obiectul contractului de furnizare a senviciului si nu determina obIigatii ale asociatiei de proprietari catre furnizorul serviciului respectiv.
(2)Asociatiile de proprietari carora Ii se factureazã consumul in sistem pausaI au obligatia sa declare Ia furnizonii de servicii, in scris, cu numele reprezentantului in clar si cu aplicarea stampiIei asociatiei de proprietari, pe propria raspundere, numarul mediu de persoane, ori de cate ori se produce o modificare a acestuia.
(3) Asociatiile de proprietari care au in componenta cel putin doua scari sau tronsoane de cladire dotate cu contor de bransament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa calda si/sau energia termica pentru incalzirea apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta pe scari sau tronsoane de cladire, in functie de indicatille contoarelor de bransament. Dupa aceasta repartizare, pentru lista de plata aferenta fiecarei scari sau fiecarui tronson de cladire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament si spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta se face conform prevedenilor art. 47 lit. a)—c) din Legea nr. 230/2007.

SECTIUNEA a 2-a
Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane

Art. 34. — Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care Iocuiesc in condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care Iocuiesc sau desfasoara activitati In cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece, calda si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde de consum; energia electrica utilizata pentru functionarea instalatiiIor comune; colectarea deseurilor menajere, vidanjare.

Art. 35. — Prin hotarare a adunarii generale, pot fi exceptate de Ia plata cheltuielilor aferente consumului de energie electnica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care Iocuiesc in apartamente situate Ia subsol, demisol, parter, mezanin, precum si Ia etajul 1 din cladirile fara mezanin. De asemenea, in cazul cladirilor care au amplasate Ia etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii, prin hotarare a adunarii generale, persoanele care locuiesc in apartamente situate Ia subsol, demisol, parter, mezanin, precum si Ia etajul 1 din cladirile fara mezanin pot sa fie exceptate de Ia plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor, in baza unor angajamente personale, date in scris catre asociatia de proprietari de catre persoanele care nu folosesc spatiile de Ia etajele superioare.

Art. 36. — (1) In cladirile in care consumul de gaze naturale pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, se stabiIeste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unon bareme stabilite potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Pentru repartizarea valorii consumului de apa calda menajera pe apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta Ia cladirile cu centrala termica proprie, asociatia de proprietari poate monta un contor pe instalatia de apa calda, astfel incat acesta sa inregistreze consumul de apa calda menajera din condominiu. Valoarea consumului de gaze naturale, in lipsa unul contor care sa inregistreze acest consum, pentru prepararea apei calde se determina pe baza unor bareme stabilite potnivit legislatiei in vigoare.
(3) Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru Incalzire Ia cladirile cu centrala termica proprie, In situatiiIe in care nu exista aparate de masura a consumului respectiv, se determina scazand din factura de gaze naturale contravaloarea gazelor naturale rezultate pentru apa calda si bucatarii conform prevederilor de Ia aIin. (1) si (2).

Art. 37. — (I) Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc In condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de masura se repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc sau desfasoara activitati in cladire in luna pentru care se calculeaza lista de plata si reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa si canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere si a hranei; energia electrica utilizata pentru functionarea instaIatiiIor comune; colectarea deseuriIor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabiIeste printr-o conventie aprobata de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.
(2) Conventia prevazuta are durata nedeterminata, fiind valabila pe toata perioada activitatii desfasurate de detinatorii prevazuti Ia aIin. (1), si se actualizeazä periodic, In functie de elementele noi care intervin, in functie de numarul persoanelor care desfasoara zilnic activitati in spatiul sau apartamentul respectiv, de numarul mediu zilnic de clienti si de obiectul de activitate. Numarul acestora se stabileste de detinatoruI spatiului si se certlfica de comitetul executiv al asociatiei de proprietari. Acest numar se utilizeaza pentru calculul cheltuielilor pe persoana aferente spatiuIui respectiv.
(3) Conventia precizeaza contributia proprietarului Ia cheltuielile asociatiei de proprietari, cu privire Ia consumurile care nu pot fi inregistrate distinct pe fiecare proprietate in cauza si care sunt determinate de activitatea desfasurata.
(4) Conventia completeaza obIigatiiIe proprietarului fata de cheltuielile din cadrul asociatiei de proprietari mentionate Ia art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)—f).
(5) In situatia in care, Ia notificarea scrisa din partea asociatiei de proprietari, proprietarii spatiiIor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta din condominiu refuza incheienea conventiei, sunt aplicabile criteriile stabilite si adoptate In acest sens de catre comitetul executiv al asociatiei de proprietari prin decizie scrisa si in baza constatarilor vizuale cu privire Ia activitatea desfasurata din punct de vedere al numarului de persoane angajate si al numarului de clienti.
(6) In situatia In care, Ia notificarea scnisa a proprietarului, conducerea asociatiei de proprietari refuza incheierea conventiei, este aplicabil criteriul prevazut Ia art. 47 lit, a) sau b) din Legea nr. 230/2007, dupa caz,cu obligatia propnietarului de a declara, in scris, numarul persoanelor angajate sau care desfasoana activitati in spatiuI sau.

Art. 38. — (1) In lipsa contoarelor de inregistrare a consumului de apa Ia bransament, repartizarea consumului se face potrivit normelor legale, pe baza de bareme pe fiecare tip de consumator in parte.
(2) In cazunile in care condominiul dispune numai de dusuni si bai comune care deservesc apantamentele/spatiile, cheltuielile se repartizeaza pe fiecare proprietar in raport cu numarul persoanelor care locuiesc curent in cladire, aferent fiecarui apartament/spatiu.
(3) In cazul in care nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica Ia partile comune ale cladinii de cele din apartamente, repartizarea acestor consumuri se realizeaza conform cu baremele stabilite potnivit normelor legale, pentru consumul comun si pentnu detinatorii de apartamente, tinandu-se seama de consumatorii electrici existenti, iar cheltuielile aferente partilor de folosinta comuna se repartizeaza pe fiecare proprietar proportional cu numarul de persoane care locuiesc in condominiu, conform cu IegisIatia in vigoare.

SECTIUNEA a 3-a
Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale

Art. 39. — (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; incalzirea apartamentului sau a spatiuIui cu alta destmnatie decat aceea de locuinta.
(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza In functie de indexul contoarelor individuale sau in functie de alte critenii in baza carora se pot individualiza consumunile.

Art. 40. — (I) Daca sunt intrunite conditiile prevazute in actele normative in vigoare cu privire Ia asiguranea gradului de montare a repartitoarelor de costuri pentnu apa sau incalzire, atunci repartizarea acestor utiIitati se stabileste pnin decizie a comitetului executiv al asociatiei de proprietari, printr-un regulament propriu care trebuie sa cuprinda prevederi cu privire Ia modul de citire, de calcul si de repartizare a contravalorii consumurilor respective.
(2) Daca toate proprietatile individuale din condominiu au sisteme proprii de inregistrare a consumurilor, asociatia de proprietari poate stabili modul de plata a cheltuielilor pe baza de conventie cu canacter individual, considerat ca un serviciu suplimentar, diferit de contractul de funnizare a serviciului, incheiat cu furnizorul serviciului, cu acordul tuturor beneficiarilor serviciului respectiv. In toate cazurile, plata consumurilor proprii nu scuteste niciun proprietar de Ia plata contnibutiei Ia cheltuielile comune.

Art. 41. — (1) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizeaza in functie de indexul repartitoarelor de costuni, conform normei tehnice si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
(2) In cazul distributiei orizontale a energiei termice pentru incalzire, diferenta dintre consumul inregistrat de contonul montat Ia bransament si suma consumunilor Inregistrate de
contoarele individuale montate Ia nivel de apartament repnezinta consum comun si se repartizeaza proportional cu cota indiviza.

Art. 42. — (I) AsociatiiIe de proprietari vor evidentia cheltuielile cu enengia termica pentru incalzire si apa calda menajera, separat pentru fiecare apartament, pe un borderou special, care va fi afisat impreuna cu lista pentru defalcarea celorlalte cheltuieli de intretinere.
(2) In borderoul prevazut Ia aIin. (I) se vor inscrie obligatiile de plata a energiei termice consumate pentru incabzire si prepararea apei calde menajere pe fiecare apartament, asa cum rezulta din defalcarea factunii primite de Ia furnizonul de energie termica, si separat cuantumul ajutorului social aprobat In confonmitate cu Ordonanta de ungenta a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentnu plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 116/2007.
(3) La primirea borderoului cuprinzand ajutoarele de caldura pe beneficiari se vor mentiona pe chitante aceste sume, beneficiarii urmand sa achite diferenta dintre cota de intretinere afisata pe lista de plata si ajutorul social.

SECTIUNEA a 4-a
Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate

Art. 43. — Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, in functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiiIor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta, reprezinta cheltuielile efectuate pentru administrarea, intretinerea, repararea, exploatarea si, dupa caz, consolidarea partilor de constructii si instalatii din condominiu aflate in proprietate comuna.

Art. 44. — (1) Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate reprezinta cheltuielile asociatiei cu privire Ia proprietatea comuna, cu privire Ia: fondul sau fondunile pentru Iucrari de intretinere, service, reparatii si, dupa caz, de consolidare, reabilitare, eficienta energetica, modernizare Ia partile de constructii si instaIatii aflate in si pe proprietatea comuna, astfel cum este descrisa in cartea tehnica a constructiei si in acordul de asociere: subsolul; conductele de distnibutie si coloanele instalatiilor de apa, canalizare, incalzire, energie electnica; casa scarii; podul; spalatoria; uscatoria; terasa; ascensorul; intenfonul — partea de instaIatie de pe proprietatea comuna; centrala termica proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deseurilor menajere; structura de rezistenta; fatadele; acoperisuI si altele asemenea, conform prevedenilor din acordul de asociere; personalul angajat sau contractat al asociatiei: salarii sau remuneratii pentru administrator, contabil, casier, instalator, electrician, portar, cheltuieli pentru curatenie etc.; indemnizatii acordate membrilor asociatiei de proprietari or persoanelor alese: presedintele, membrii comitetului executiv si ai comisiei de cenzori; prime; credite bancare; ccntracte sau poIite de asigurari; alte servicii administrative catre proprietatea comuna.

(2) Daca facturarea serviciilor publice de utilitati este individuala, pentru consumunile de pe spatiile comune furnizonii vor incheia contracte de furnizare cu asociatia de proprietari, in conditiile stabilite de comun acord.

Art. 45. — Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar, calculata in functie de suprafetele utile ale tuturor apartamentelor si ale spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Cota-parte indiviza de proprietate din proprietatea comuna a fiecarui proprietar este inscrisa in acordul de asociere. Modificarile asupra cotei-parti indivize se consemneaza in acordul de asociere, conform regulii stabilite de acesta.

Art. 46. — (1) Suprafata utila a apartamentului sau a spatiuIui cu alta destinatie decat aceea de locuinta si cota-parte indiviza de proprietate sunt stabilite potrivit actului de proprietate, dupa caz, contractul de vanzare-cumparare, fisa cadastrala, contractul de construire sau procesul-verbal de predare-primire Si contractul de schimb sau contractul de donatie si/sau cele determinate pe baza de masuratori si inscrise intr-o documentatie cadastrala receptionata de oficiul de cadastru si publicitate irnobiliara competent.
(2) In cazul In care suma cotelor-parti indivize din actele de proprietate, cane sunt fractiuni abstracte pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta din cladirea/blocul care constituie condominiul, nu este egala cu 100, comitetul executiv al asociatiei de proprietari solicita intocmirea unei noi documentatii cadastrale, prin punerea Ia dispozitie a cartii tehnice a imobilului si cu respectarea prevederilor in vigoare cu privire Ia autorizarea, calitatea si siguranta constructiilor.
(3) Cota-parte indiviza de proprietate reprezinta raportul procentual dintre suprafata utila a apartamentului sau a spatiuIui cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta si suma suprafetelor utile ale tuturor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta din condominiu.

Art. 47. — Cheltuielile aferente consumului de gaze Ia sobe pentru incalzire, in cazul In care nu exista aparate de masurare a acestuia pentru fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta, inclusiv pentru proprietatea comuna aferenta acestora, se repartizeaza tuturor proprietarilor din cadrul asociatiei de proprietari proportional cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, asa cum este inscrisa in acordul de asociere.

SECTIUNEA a 5-a
Repartizarea cheltuielior pe beneficiari

Art. 48. — Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza in mod individual proprietarii, toti sau in parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari.

Art. 49. — Cheltuielile pe beneficiari sunt cheltuielile cu privire Ia: citirea, calculul si gestiunea consumurilor individuale de apa rece, apa calda, caldura, gaze, energie electrica, deseuni municipale; servicii cu privire Ia repartitoarele de costuni; chiriile spatiilor comune — boxe, casa scarii, holuri, spatiu ghena, terasa etc.; gestiunea ajutoarelor banesti; gestiunea contractelor cu caracter individual; intretinerea interfonului si a partii de instaIatie din interiorul apartamentului; verificarea metrologica a contoarelor individuale de enengie termica, in cazul distributiei orizontale; reviziile instalatilor interioare de gaze, apa si Incalzire; alte servicii individuale catre proprietari.

Art. 50. — (1) Cheltuielile pe beneficiari se repartizeaza conform valorii care nevine fiecarui beneficiar in cauza.
(2) Pentru proprietarii care beneficiaza de anumite servicii si determina consumuri suplimentare, in conditiiIe in care nu exista nicio intendictie legala in acest sens, calculul cotei de contributie aferente cheltuielilor pe beneficiari se face conform baremelor stabilite prin normativele tehnice in vigoare sau, in lipsa acestora, conform deciziei comitetului executiv, In functie de cantitatea consumata.

SECTIUNEA a 6-a
Repartizarea cheltuielllor pe consumatori tehnici

Art. 51. — Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: incalzirea proprietatiIor individuale — apartamente, spatii cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si enengia electrica pentru incalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuni pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala).

Art. 52. — (1) Cheltuielile cu consumurile comune de energie termica din spatiiIe aflate in proprietate comuna, si anume casa scanii, culoare, spalatorii, uscatorii, subsol, holuri si altele asemenea, se repartizeaza proportional cu cota-parte de proprietate indiviza care ii revine fiecarui proprietar, astfel cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate sau cum a fost recalcuIata conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
(2) Pentru calculul cheltuielilor cu incalzinea spatiiIor comune, precum si pentru alocarea, incasarea si plata sumelor afenente contractului individual de prestari de servicii energetice, societatea prestatoare poate incheia un contract de prestari de servicii cu asociatia de proprietari. Valoarea contractului se negociaza intre parti.
(3) Proprietarii apartamentelor si ai spatiilon cu alta destinatie decat aceea de locuinta deconectati de Ia sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al cladirii au obIigatia sa-si asigure o alta sursa de incalzire.
(4) Daca proprietarul unui apartament sau al unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de Iocuinta modifica suprafata echivalenta termic de incalzire din apantamentul sau din spatiul pe care iI detine, cota-parte de participare Ia cheltuielile pentru incalzire se va recalcula prin aplicarea unui coeficient de modificare a suprafetei utile luate in calcul, fara a modifica cota indiviza a apartamentului. Coeficientul se calculeaza conform normelor tehnice elaborate de Autonitatea NationaIa de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe baza unui studiu de specialitate.

SEC TIUNEA a 7-a
Repartizarea cheltuielilor de alta natura

Art. 53. — Cheltuielile de alta natura neprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute Ia art. 47 lit. a)—c) din Legea nr. 230/2007.

Art. 54. — Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri Ia antena or antenele colective de televiziune, care se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in Iocuinte si in spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in conditiiIe in care nu exista o hotarare a adunanii genenale prin care sistemul de antena colectiva sa fie desfiintat sau casat..cutiile postale, cheile de Ia usa de intrare comuna in cladire, care se repartizeaza in raport cu numarul proprietarilor; alte cheltuieli, repartizanea facandu-se in conformitate cu clauzele contractuale sau conform modului de facturare; curatatuI cosurilor de fum, care se repartizeaza fiecarui proprietar proportional cu numarul sobelor si al masiniIor de gatit racordate Ia cosurile de fum ale cladirii.

Art. 55. — Alte cheltuieli in cadrul asociatiei de proprietari se repartizeaza in conformitate cu normele si normativele avute in vedere Ia facturarea comuna a acestora si/sau in conformitate cu clauzele prevazute in contractele incheiate cu furnizorii respectivelor servicii.

Art. 56. — Cheltuielile privind serviciile pentru incalzirea centrala si prepararea apei calde menajere asigurate prin centrale termice proprii sau aflate In exploatarea directa a asociatiei de proprietari cuprind: costul combustibilului, costul transportului acestuia pana Ia locul de consum, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instaIatiiIon aferente si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de lucru si protectie pentru fochistii care deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributiile catre bugetul de stat, costul matenialelor necesare pentru pastrarea curateniei in centralele termice, costul apei pentru umplerea instaIatiei.

CAPITOLUL IV
Raportul dintre administratia publica localã si centralã si asociatiile de proprietari

Art. 57. — Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti organizeaza compartimente specializate in scopul spnijinirii proprietarilor pentru infiintarea, organizanea si functionarea asociatiiIor de proprietari si pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin in administrarea imobibelor, in conformitate cu prevederile legale In vigoare. Compartimentele specializate infiintate in cadrul autoritatilor administratiei publice locale au in componenta specialisti in domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, al legisIatiei muncii si a raponturilor de munca.

Art. 58. — (I) Persoanele fizice care donesc sa obtina calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, Ia propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administnatiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local.
(2) Atestatul are drept scop certificanea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor Ia asociatiiIe de proprietari.
(3) Atestatul de administrator de imobile se elibereaza pentru o perioada nedeterminata si este valabil pe tot teritoriul Romaniei.
(4) Atestatul de administrator de imobil se poate retrage de catre autoritatea administnatiei publice locale cane I-a eliberat, daca nu mai sunt indeplinite conditiiIe pentru exercitarea acestei activitati.

Art. 59. — (1) Exercitarea controlului asupra activitatii financiar-contabile din cadrul asociatiiIor de proprietari se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 230/2007 de catre organele competente potrivit Iegislatiei financiar-contabile.
(2) Asociatia de proprietari sau orice proprietar din condominiu poate contracta, in nume propriu, lucrari de expertiza tehnica si/sau contabila cu o persoana fizica sau junidica care are calitatea de a efectua expertize, conform legisIatiei pnivind organizarea activitatii de expertiza tehnica si contabila, judiciara si extrajudiciara.
(3) In conditiile stabilite de consiliile locale, judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si in functie de resursele bugetare propnii, primariile pot incheia parteneniate cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in vederea efectuarii expertizei financiar-contabile a gestiunii fondurilor asociatiilor de proprietari, Ia solicitarea unuia sau a mai multor membri ai asociatiei, ulterior efectuarii de catre comisia de cenzoni a controlului financiar-contabil pe respectiva perioada.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 60. — Pana Ia elaborarea si aprobarea normelor privind repartizarea consumunilor de energie termica pentnu incalzire si apa calda menajera, in cazul utilizarii repartitoarelor de costuri, se aplica metodologiile insusite si aprobate de asociatiile de proprietari.

Art. 61. — Prezentele norme metodologice intra in vigoare Ia 3 zile de Ia data publicanii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.